Wonen

De groei van onze regio zorgt voor een grote uitdaging op de woningmarkt. In het Verstedelijkingsakkoord hebben we afgesproken om in het stedelijk gebied 62.000 woningen te bouwen voor 2040. In een tijd dat de bouw stagneert is het dus belangrijk om de woningbouwproductie op peil te houden. Tegelijkertijd stokt de doorstroming en staat de betaalbaarheid onder druk. Ook verandert de vraag, onder meer door de vergrijzing en is het noodzakelijk om te investeren in de verduurzaming van de bestaande woningen in de regio. Niet alleen kwantitatieve opgaven dus, maar ook een kwalitatieve opgave.

Waar werken we samen aan?

Het stedelijk gebied is één van de roltrapregio’s in Nederland. In verschillende levensfases hebben onze inwoners behoefte aan andere woonmilieus en die kunnen we als gemeente individueel niet bieden, in onze regio als geheel wel. We stemmen dus onze woningbouwplannen op elkaar af. Met onze partners op de woningmarkt, zoals woningcorporaties en ontwikkelaars, maken we gezamenlijk afspraken. Ook kennisdeling en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe initiatieven om de woningmarkt in beweging te krijgen of te houden staat hoog op onze agenda. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de gestandaardiseerde WoonST woningen die we samen met de woningcorporaties in de regio op de markt hebben gezet. Andere goede voorbeelden zijn de gezamenlijke urgentieregeling en de toetsing van woningbouwplannen in de regio door ons coördinatieteam.

Portefeuillehouders Wonen

Het portefeuillehoudersoverleg Wonen staat aan de lat om resultaten te boeken en de afspraken uit de Samenwerkingsagenda en het jaarprogramma te realiseren. 

Meer informatie en contact

Meer informatie over het thema Wonen vindt u in ons Jaarprogramma en onze Samenwerkingsagenda. Heeft u vragen? Neem dan contact op via stedelijkgebied@eindhoven.nl