Raadsleden SGE in gesprek over detailhandel en werklocaties

Op 31 mei 2023 kwamen de raadsleden van het stedelijk gebied bij elkaar op een zonnige BIC om in gesprek te gaan over de nieuwe Regionale Detailhandelsvisie en de Regionale Programmering Werklocaties.

Regionale Detailhandelsvisie

Op advies van de Regionale Advies Commissie Detailhandel (RACD) gaven de negen wethouders Economie in 2022 opdracht voor de actualisatie van de detailhandelsvisie: ‘Regionale visie op centra’. Doel van de detailhandelsvisie is het realiseren van een optimaal functionerende detailhandels- en voorzieningenstructuur van centrum- en winkelgebieden in het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Deze visie maakt onderdeel uit van de regionale detailhandelsvisie Metropoolregio Eindhoven. Daarom wordt deze visie besproken tijdens de Omgevingsdag in juli. Voorafgaand daaraan is de concept-visie besproken met raadsleden. Degeactualiseerde regionale detailhandelsvisie SGE wordt dit najaar door de wethouders economie ter besluitvorming aangeboden aan de negen gemeenteraden in het stedelijk gebied.

Regionale Programmering Werklocaties SGE

Om te kunnen voldoen aan de behoefte in de markt en de afspraken uit het Verstedelijkingsakkoord hebben de wethouders economie besloten de bestaande bedrijventerreinenprogrammering te
actualiseren. Onderdeel hiervan is ook de invulling en mogelijke herijking van het financiële arrangement. De situatie op de markt van werklocaties is sterk gewijzigd. Van een overschot aan werklocaties zien we nu een tekort ontstaan. Voordat we starten met de daadwerkelijke programmering maken we daarom op het niveau van Zuidoost-Brabant een visie op werklocaties.

De visie op werklocaties is voorbereid binnen alle subregio’s van het MRE-gebied. Deze visie wordt vastgesteld op de Omgevingsdag in juli. Bureau BMC heeft de conceptvisie gepresenteerd en dilemma's in de visie besproken met raadsleden.  In het najaar volgt de daadwerkelijke programmering. Deze stellen we vast tijdens de Omgevingsdag in december, onder voorbehoud van besluitvorming in het eerste kwartaal van 2024 in de gemeenteraden.