Voorzieningen in het Stedelijk Gebied

‘Als waren we één gemeente’ realiseren we gezamenlijk een blijvend en kwalitatief hoogstaand voorzieningen- en evenementenaanbod op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daarbij gaan we niet uit van gemeentegrenzen, maar stellen we patronen en behoeften van onze regio voorop. Daardoor neemt de kwaliteit toe én zijn we in staat om zoveel mogelijk voorzieningen voor iedereen bereikbaar te maken. Het ijkpunt is niet de gemeentegrens, maar het perspectief van onze inwoners en de maatschappelijke meerwaarde die we voor hen kunnen realiseren. Hier werken we samen aan in het Portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen.

Gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen

In 2020 en in 2021 hebben we gewerkt aan een gezamenlijke toekomststrategie voor regionale- en topvoorzieningen en evenementen. In het eerste deel van 2021 bieden de portefeuillehouders deze strategie aan aan de 9 gemeenteraden. De gezamenlijke toekomststrategie wordt ons kader op basis waarvan we beleidskeuzes gaan maken.

In het Jaarprogramma 2021 vindt u het thema Voorzieningen & Evenementen vanaf pagina 23.  

Gemeenten