Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW)

Voor ondernemers, vastgoedeigenaren, gebruikers van vastgoed op een bedrijventerrein die willen investeren beschikt het Stedelijk Gebied Eindhoven over een eigen financieringsfonds. Op het moment dat u extra kapitaal nodig heeft voor uw huisvesting op een bestaand bedrijventerrein dan komen wij graag in contact met u.

Het ROW biedt ondernemers – extra middelen – op het moment dat zij investeren op een bestaand bedrijventerrein in de regio om plannen mogelijk te maken. Op deze manier leveren wij samen een kwaliteitsimpuls op het bestaande terrein, wordt werkgelegenheid gecreëerd en versterken we de concurrentiepositie van de regio. Daarmee kunt u net dat stapje extra zetten en daardoor beter ondernemen.

Het ROW is daarmee een lokale en betrokken financier met als doel regionale economische meerwaarde te creëren o.a. door u te ondersteunen in het financieren van uw vastgoed. Dit doen we graag in samenspraak met u en uw eventuele andere financiers.

Wie & wat zoeken wij?
U bent op zoek naar een werklocatie of u wilt uw huidige locatie verbouwen/herontwikkelen. Basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor ondersteuning is dat die locatie op deze lijst staat. Als dat niet het geval is dan kunt u uw initiatief/ locatie aanmelden. Neem hiervoor contact op met de fondsmanager.

Contact opnemen met de fondsmanager wordt in alle gevallen aangeraden. Hij kan u ondersteunen in het traject tot een aanvraag. Hij is ervoor om samen met u te kijken op welke manier het project mogelijk gemaakt kan worden.

Wij zoeken projecten:

 • welke bestaan uit een ruimtelijke ingreep ((her)ontwikkelen werklocaties);
 • die nu net niet financierbaar zijn. Met onze financiering moet het dan wel lukken;
 • waarbij de bedrijfsfunctie blijft bestaan (wij financieren geen herontwikkeling naar woningbouw);
 • die een bijdrage leveren aan het oplossen van leegstand in de regio;
 • die goed zijn voor de werkgelegenheid (nieuwe of behoud bestaande);
 • die van (economische) meerwaarde zijn voor de regio;
 • die een bedrage leveren aan de innovatiekracht van de regio;
 • die uitgaan van duurzaam ondernemen (bijv. in productinnovatie, afvalscheiding, duurzame leefomgeving etcetera).


Hoe doen wij dat?
Wij bieden ondersteuning op twee manieren. Via:

 • Een subsidie om hulp te zoeken bij het opstellen van de businesscase/ het schrijven van de aanvraag.
 • Het verstrekken van een lening of garantie. Ook dezen worden in de vorm van een subsidie verstrekt, maar dienen wel terug betaald te worden. Hierbij geldt een terugbetalingstermijn voor een lening van maximaal 10 jaar en de garantie vervalt na maximaal 6 jaar.

Subsidie voor het opstellen van de businesscase
Een locatie (her)ontwikkelen kost tijd en daarnaast in veel gevallen inzet van extra of specifieke expertise. Beiden kosten geld. Geld dat als het goed is op termijn wordt terugverdiend. Daar profiteert u maar ook de regio van. Om u daarbij te helpen, kent het ROW de Develop to Invest (DTI) regeling.

Financiering/ garantie kent de volgende voorwaarden:

 • Financiering vanuit het ROW is alleen mogelijk wanneer reguliere financiering niet mogelijk is;
 • Het ROW financiert max. 50%;
 • Met een ondergrens  van € 250.000 en maximaal € 2.500.000 wat betreft benodigde middelen.

Naast het feit dat uw project aan de subsidiecriteria moet voldoen, dient u bij een aanvraag een businessplan in te dienen. Belangrijk hierbij is dat u toelicht wat u wilt, waarom u dit wilt en wat het bijdraagt aan het versterken van de regio (maatschappelijke en economische meerwaarde voor de regio). Bij dit plan hoort een financieel overzicht op basis waarvan blijkt dat de middelen nodig zijn om tot een haalbaar plan te komen. Ook moet inzichtelijk gemaakt worden op welke wijze de middelen weer terugbetaald worden.

Het aanvraagformulier met een voorbeeld inhoudsopgave van een businesscase is hier te downloaden.

LET OP: na beoordeling van de aanvraag ontvangt u een subsidiebeschikking. Deze vormt de start om te komen tot een financierings-/ garantieovereenkomst.

Organisatie
Het ROW ondersteunt de herontwikkeling van een locatie die zonder een (financiële) bijdrage niet tot stand komt. Naast een nieuwe invulling van de locatie vinden wij de volgende zaken belangrijk:

 • Werkgelegenheid;
 • Innovatie;
 • Versterking van ketens van toeleveranciers;
 • Versterking van clusters en campussen.

Op deze manier willen wij de Brainport-regio versterken.

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben samen een bedrag van € 8 mln. beschikbaar gesteld om initiatieven te ondersteunen. Zij hebben hier een Stichting voor opgericht welke zelfstandig besluiten neemt.

De Stichting laat zich hierbij ondersteunen door een adviescommissie welke de aanvragen toetst aan de subsidievoorwaarden. Op basis daarvan stelt zij een advies op richting het bestuur. Voor het ondersteunen en begeleiden van aanvragen en het adviseren van het bestuur is de fondsmanager aangetrokken.

Meer informatie en contact
Meer informatie over het ROW kunt u hier vinden.

We begrijpen het als u na het lezen van deze informatie vragen heeft over de regeling. Stel uw vragen gerust. Ook op het moment dat u erover denkt een aanvraag in te dienen raden wij u aan om contact op te nemen met Johan Gielen (fondsmanager) via 06-14867718 of via row@stedelijkgebiedeindhoven.nl.

Subsidiebeschikkingen

Op 25 juli 2022 heeft het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties op basis van Subsidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties SGE een besluit genomen inzake:

 • Kenmerk 20220721SUB | Aanvraag subsidie project “Microtuin”, Dorgelolaan 2 EINDHOVEN | Subsidie toegekend;

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan:

Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties
t.a.v. Ingrid Leermakers/ bezwaarschriftencommissie ROW
Stadhuisplein 1
5611 EM  EINDHOVEN

Eerder genomen besluiten:

 • 25 april 2022 Kenmerk 20220404SUB | Aanvraag subsidie project “Nieuwbouw TMN”, Schootense Dreef Helmond | Subsidie afgewezen;

Gemeenten