01/14/2021

Regionale ambitie huisvesting Arbeidsmigranten

Op donderdag 14 januari 2021 is er in het Eindhovens Dagblad een artikel verschenen over de ambitie van de SGE-gemeenten met betrekking tot het huisvesten van Arbeidsmigranten. Een aantal punten in het artikel komen niet overeen met de regionale afspraken. Daarom informeren wij u in dit nieuwsbericht over de regionale afspraken m.b.t. het huisvesten van arbeidsmigranten.

Stand van zaken

De portefeuillehoudersoverleggen Economie en Wonen hebben eind november 2020 het Afsprakenkader huisvesting Arbeidsmigranten vastgesteld. Op dit moment wordt dat afsprakenkader ter vaststelling aangeboden aan de 9 colleges van B&W (besluitvorming 19 januari 2021) en daarna worden de gemeenteraden hierover geïnformeerd.

Regionale ambitie

Het Stedelijk Gebied Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2021 t/m 2024 in de regio 4.000 humane huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten te realiseren (mogelijk te maken). Arbeidsmigranten hebben naast andere woningzoekenden onze specifieke aandacht omdat we constateren dat de huisvesting van arbeidsmigranten onvoldoende en niet altijd humaan is. Dat vinden we onwenselijk in onze regio! Uiteraard houden we ook aandacht voor huisvesting van andere doelgroepen.

Opgave per gemeente

Periodiek zullen de gemeenten de voortgang monitoren en elkaar indien nodig aanspreken op de bijdrage aan de regionale ambitie. Wij hebben daarin geen afspraken in aantallen gemaakt. Ieder draagt bij passend bij de aard en omvang van de gemeente en heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid.

Verschillende oplossingsrichtingen

De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten is mogelijk op verschillende soorten locaties en in verschillende vormen en omvang. De voorkeur van het SGE gaat uit naar flexwonen en daarna naar geclusterde huisvesting. Hieronder wordt duidelijk waarom dat is. De aard, omvang en (ruimtelijke) eigenschappen verschillen per gemeente en bepalen ook een mogelijke oplossingsrichting. 

In onze regio is een mix van typen voorzieningen wenselijk. Vanuit de regionale opgave, het wegnemen van druk op de reguliere woningmarkt, het bevorderen van integratie en het oogpunt van beheer en draagvlak gaat in eerste instantie de voorkeur uit naar flexwonen en daarna naar geclusterde huisvesting. De opgave voor de permanente huisvesting (mensen die zich hier permanent willen vestigen in de regio) moet worden opgelost in de reguliere woningmarkt. Op basis van ervaring is bekend dat ongeveer 80% van de arbeidsmigranten hier op tijdelijke basis is en ongeveer 20% zich hier definitief vestigt (Companen rapport, ‘Huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant’ (maart 2017)). 

Flexwonen

Flexwonen is een concept dat in deze regio op dit moment al op meerdere plaatsen wordt ingezet. Het is een snelle, tijdelijke en – natuurlijk – flexibele vorm van wonen voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld afgestudeerde studenten, gescheiden mensen, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en ook arbeidsmigranten.

Geclusterde huisvesting

Geclusterde huisvesting is huisvesting, meestal in de vorm van logies, voor één specifieke doelgroep. Deze vorm van huisvesting typeren we als ‘verblijven’. Beheer is hierbij belangrijk. Geclusterde huisvesting is onder voorwaarden (gezond woon- en leefklimaat, niet belemmeren functioneren bedrijventerrein) mogelijk op bedrijventerreinen of in overgangszones buiten woongebieden.

Locaties

Geclusterde voorzieningen en flexwonen zijn beide mogelijk in woonkernen of woongebieden waarbij de daadwerkelijke geschiktheid van de locatie afhankelijk is van de situatie en omgevingskenmerken en de schaal van de huisvesting. Daarbij is er een kans om juist leegstaand of leegkomend vastgoed, zoals kantoren, hotels en maatschappelijk vastgoed, te benutten. Gemeenten gaan niet zelf ontwikkelen dat is aan de markt (initiatiefnemers). Een voorbeeld van een locatie is het NH-hotel in Best dat gedeeltelijk voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt ingezet. 

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten