03/29/2021

Portefeuillehouders bieden unieke gezamenlijke Strategie op het gebied van Voorzieningen & Evenementen aan negen raden aan

De negen portefeuillehouders Voorzieningen & Evenementen hebben zojuist de gezamenlijke concept strategie ‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’ aangeboden aan de negen gemeenteraden. De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) staan voor dezelfde opgave: het realiseren van een hoogstaand voorzieningenaanbod als onderdeel van de economische ontwikkeling in onze regio en een prettig woon-, werk- en leefklimaat. Hoogstaand in het verbinden van onze inwoners en in het (blijven) boeien en binden van talent. Voorop staat de intrinsieke waarde van cultuur, sport en recreatie. Deze waarde was voor de negen portefeuillehouders de motivatie om gezamenlijk de strategie te maken.

Naar verwachting groeit het aantal inwoners en huishoudens in het SGE de komende jaren nog verder. Ook de bevolkingssamenstelling verandert qua leeftijdsopbouw en diversiteit. Daarnaast uiten bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio publiekelijk de wens de aantrekkingskracht van de regio te vergroten in the battle for talent voor zowel kenniswerkers als vakmatig geschoold talent. De urgentie om het aanbod blijvend te versterken en hierop als SGE-gemeenten samen te werken, is daarom nog groter. De strategie richt zich dan ook op het versterken van het bovenlokale en regionale voorzieningen en evenementen aanbod en het gebruik daarvan. Onze inwoners maken al gebruik van verschillende voorzieningen in het SGE en dat willen we regionaal versterken. Het ijkpunt is niet de gemeentegrens, maar juist het geheel ‘als ware we één gemeente’ willen we meerwaarde voor de regio creëren. Daarvoor zijn gezamenlijke financiële middelen en kaders nodig. De strategie heeft een lange termijnfocus van 10 jaar maar de portefeuillehouders beseffen zich dat er ook op korte termijn al zaken opgepakt kunnen worden zoals o.a.: het harmoniseren van subsidievoorwaarden omtrent datagebruik voor voorzieningen en evenementen en het verkennen van het introduceren van een gemeenschappelijke inwoners/bezoekerspas voor specifieke voorzieningen en evenementen.

Totstandkoming in turbulente periode

De strategie is tot stand gekomen in een turbulente periode: gemeenten werden al geconfronteerd met teruglopende gemeentebegrotingen, in het bijzonder op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Daar komt het verwoestende effect van de Covid-19 pandemie bovenop. Dit weerhoudt de negen portefeuillehouders er niet van om volgende stappen in de samenwerking te willen zetten. Juist niet, want nu is samenwerking volgens hen juist van belang.

Met gemeenteraden in gesprek

Op 31 maart a.s. gaan de portefeuillehouders tijdens een Raadsbijeenkomst in gesprek met de gemeenteraden over de concept strategie ‘Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE’. Het vervolg van deze raadsbijeenkomst is dat de strategie in de komende maanden ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de negen colleges en raden. Om te komen tot deze strategie is een zorgvuldig proces doorlopen. In het najaar van 2020 zijn raadsleden tijdens de SGE Regioconferentie van 30 september jl. en via een digitale enquête gevraagd om inbreng te leveren op de strategie. Ook zijn er een groot aantal externe partijen/stakeholders geïnterviewd. Met al deze inbreng zijn de portefeuillehouders aan de slag gegaan en hebben de concept toekomststrategie gemaakt.

Gezamenlijke opgave is groots!

De gezamenlijke opgave van een hoogstaand aanbod aan voorzieningen en evenementen is groots. Het huidige voorzieningenniveau van het SGE blijft achter in vergelijking met de andere economische kerngebieden in Nederland en concurrerende regio’s in het buitenland. De intrinsieke waarde en kwaliteit van cultuur, sport en recreatie is om te betoveren en te verbroederen, om zingeving en lichamelijke en geestelijke (ont)spanning en vitaliteit te bieden en zodoende bij te dragen aan geluk en gezondheid van inwoners.

Concept strategie Groots! Een hoogwaardig en toegankelijk voorzieningenaanbod in het SGE

Meer nieuws

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: Raadsleden dienen 23 voorstellen in

Maar liefs 23 voorstellen leverden regioraadsleden aan voor de regioconferentie van volgende week woensdag. Dat wordt een levendige avond!

 

Lees dit bericht »

Nieuwe samenwerkingsagenda SGE: gemeenteraden aan zet

Op 21 oktober 2022 heeft het bestuurlijk platform van SGE het concept vrijgegeven van de nieuwe samenwerkingsagenda SGE 2022-2026. Tot 23 november zijn de gemeenteraadsleden van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven aan zet om…

Lees dit bericht »

Bouw eerste WoonST-woningen van start

Onlangs werd gestart met de bouw van de eerste WoonST-woningen. WoonST is een initiatief van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) en dertien Zuidoost-Brabantse woningcorporaties. Doel was om sneller en goedkoper te kunnen bouwen. Een…

Lees dit bericht »

Gemeenten