03/08/2022

Afsprakenkader ‘Bouwen aan de toekomst’ vastgesteld door de negen raden

De laatste van de negen gemeenteraden in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) ging onlangs akkoord met het Afsprakenkader Wonen 2022. Het SGE werkt al langere tijd succesvol samen op het gebied van woningbouw. Het was belangrijk om nieuwe afspraken te maken. De vraag naar woningen nam immers de afgelopen jaren sterk toe. Het afsprakenkader Wonen 2022 bevat deze nieuwe afspraken, met de focus op het versnellen van de bouwopgave.

De ambitie is om tot 2040 zo'n 62.000 nieuwe woningen te bouwen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de dringende vraag naar woningen. De focus in Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ligt op het versnellen van de woningbouw. Zo zijn er meer plannen dan de gezamenlijke ambitie omdat er rekening gehouden wordt met vertraging en planuitval. Afgesproken is ook vooral te blijven inzetten op inbreiding (bouwen binnen de bestaande bebouwde gebieden) en het realiseren van eerder afgesproken majeure locaties. Er zitten al veel plannen in de pijplijn. Het uitvoeren van deze plannen biedt meer kans op succers dan het maken van nog meer nieuwe plannen. De gemeenten vinden kwaliteit belangrijk. Ze werken daarom aan de hand van de zogenoemde Brainport Principes. Plannen worden daarbij getoetst op o.a. duurzaamheid, participatie, aantrekkelijke en gevarieerde woonmilieus en innovatie.

Toekomstbestendige afspraken voor een sterk groeiende regio

De druk op de woningmarkt nam de afgelopen jaren snel toe. Er zijn flinke woningtekorten en een overspannen woningmarkt. Om daarin iets te kunnen betekenen, actualiseerden de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven de afspraken. Piet Machielsen, wethouder in Oirschot en een van de bestuurlijk trekkers van het afsprakenkader. “In het nieuwe Afsprakenkader Wonen ‘Bouwen aan de toekomst’ zijn huidige en nieuwe ontwikkelingen meegenomen. We kijken met dit Afsprakenkader vooruit naar de periode tot 2040; de periode waarover in de Woondeal, de regionale Visie op Wonen en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) afspraken zijn gemaakt. Daar ben ik blij mee omdat onze regio groeit en we met dit Afsprakenkader robuuste toekomstbestendige afspraken hebben gemaakt” Gaby van den Waardenburg wethouder in Helmond en bestuurlijk trekker van het afsprakenkader licht toe: “Daarnaast verhoogt afstemming de kwaliteit van plannen, zonder het planvormingsproces negatief te beïnvloeden. De gezamenlijke monitoring van woningbouwplannen geeft inzicht in het speelveld van wonen in de regio en dat is belangrijk om te kunnen sturen op de woningbouw.”

Onderlinge samenhang in het Stedelijk Gebied Eindhoven

De onderlinge samenhang in het stedelijk gebied is groot. Denk aan jongeren die naar de stad trekken voor studie en werk, om later in een andere levensfase (startend gezin) de stad weer te verlaten en naar een kleinere gemeente in de directe omgeving van de stad te trekken voor meer woonruimte en rust. Het is dan ook logisch dat de gemeenten onderling woningbouwafspraken maken. Met het maken van deze afspraken voldoen de gemeenten daarnaast ook aan de verplichtingen vanuit de provinciale omgevingsverordening om met buurgemeenten af te stemmen.

Meer nieuws

Op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026

Op 28 september krijgen raadsleden tijdens een webinar uitleg over hun rol in het vaststellingsproces van de nieuwe Samenwerkingsagenda SGE 2022-2026.

Lees dit bericht »

Lancering RegioRadar Eindhoven

In de week van 18 t/m 22 april 2022 gaat de publiekscampagne van Regioradar Eindhoven van start. RegioRadar Eindhoven is een initiatief van Uit in Eindhoven, Eindhoven247 en Eindhoven365, samen georganiseerd in Uit in Eindhoven Regio, met als doel de…

Lees dit bericht »

Startsein bouw uitbreiding Vincentre

Maandag 21 maart ging in Nuenen de bouw van de uitbreiding van museum Vincentre van start. De nieuwbouw gaat naar verwachting over ruim een jaar, op 1 mei ’23, open. Het SGE droeg hieraan €453.000 bij vanuit de Brainport Regiodeal. Samen met de…

Lees dit bericht »

Gemeenten